درس اول:

1- هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از.................................و هرگاه بخواهیم مقصود خود را زیباتر و دلنشین تر بیان کنیم از................................استفاده می کنیم.

2- عبارت ناتمام زیر را تا سه سطر ادامه دهید؟

پیامبر(ص) گنجینه و آبشخوری.................................... .....

3- معادل واژه های زیر را بنویسید؟

مظلوم- رسول- خصلت- آبشخور

4- عبارت زیر کدام شعر مشهور سعدی را در خاطر شمارنده می کند

مثل مومنان ، جمله چون یک تن است چون یک اندام را رنجی رسد، همه ی اندام ها آگاهی یا بند و رنجور شوند.

5- اساس درک و فهم خود را در خصوص عبارت زیر در دو سطر بیان کنید

پیامبر فرمودند : ای ابوذر مبادا با برادر مسلمان قهر کنی، زیرا کردار شایسته در هنگام قهر، به درگاه پروردگار پذیرفته نمی شود.

درس دوم:

6- کلمات قافیه و ردیف در غزل همانند قالب شعری.................................است

7- عبارت ناتمام زیر را تا 3 سطر ادامه دهید؟

کوچه های خراسان................................

8- یک بند بنویسید و کلمات زیر را در آن بکار ببرید؟

شهید- تشنه- غریب- موج

9- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

کاش من هم عبور تو را دیده بودم کوچه های خراسان تو را می شناسند

10- برای واژه های زیر صفت مناسب بنویسید؟

فضل: گلزار: رویش: کوچه:

درس سوم

11- با خود می گفتم: از دوازدهم مهرماه 1359 چه به یاد داریم هیچ ! آنجا که تو به آن پای می نهادی خرمشهر نبود، خونین شهر نیز نبود. گفت و گوی بالا یک...........................است.

12- در جمله ی ((جبهه سرشار از ایمان بود و عشق بود)) کدام کلمه را می توان از جمله حذف کرد.

الف- سرشار o ب- عشق o ج- یکی از دو فعل بودo د- ایمانo

13- در درس دروازه های به آسمان که در مورد خرمشهر می باشد نقش کدام شهید برجسته تر است؟

الف- شهید آوینیo ب- شهید محمد جهان آرا ج- شهید خرازی o د- شهید تندگویانo

14- در این جمله کدام ارایه های ادبی به کار رفته است توضیح دهید؟

((مسجد خرمشهر ، مادری بود که فرزندان خویش را زیر بال و پر گرفته بود و در بی پناهی پناه داده بود.

15- جمله ی زیر را تا یک بند ادامه دهید؟

یک روز شهر در دست دشمن افتاد و روزی دیگر........................................

درس چهارم

16- جای خالی عبارت زیر را کامل کنید؟

گفتگوی درونی را.............................و گفتگوی با دیگران را..................................گویند.

17- با عبارت زیر جمله طنز امیز بسازید؟

الف- شرارت آمیز ب- تفریح

18- مفرد واژه های زیر را بنویسید؟

الف- قوانین ب- ذخایر ج- منابع د- ملل

19- جمله ی ناتمام زیر را در سه سطر کامل کنید؟

امروز جوانان ما در زمینه ی فرهنگی..............................

درس پنجم

20- با هر یک از ترکیب های زیر جمله ای بنویسید؟

آب حیات:

راه نجات:

21- مخفف کلمات زیر را بنویسید؟

( برون- سیه- کنون)

22- علائم نگارشی را در متن زیر بکار ببرید؟

بزرگ ترین عظمت که بهای گرانی باید برایش پرداخت غفلت ازآینده است

23- مفهوم مصراع ((علم بال است مرغ جانت را))چیست؟

درس ششم

25- معنای جمله ((گربه او را گرم بپرسید))کدام گزینه آمده است؟

الف- گربه با مهربانی از او سوالی پرسید o ب- گر به با مهربانی با موش رفتار کرد o

ج- گربه با موش به گرمی شروع به پرسش و پاسخ کرد o د- گربه گرمی احوال راسو را پرسیدo

26- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

هر کس که در وفای تو سوگند بشکند پشت و دلش به زخم حوادث شکسته باد

27- علائم نگارشی مناسب را در متن زیر به کار ببرید؟

پس نزدیک گربه رفت و پرسید که حال چیست گربه گفت مقرون به ابواب بلا و مشقت

درس هفتم

28- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده بازگردانید؟

بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

29- این بیت از کدام شاعر است؟

تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او همه گویند و یکی گفته نیاید زهزار

الف- فردوسی o ب- سعدیo ج- حافظ o د- پروین اعتصامیo

30- مصراع زیر را بازگردانی و جایگاه اجزای آن را معین کنید؟

نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است خبرت هست که مرغان سحر می گویند

درس هشتم

32- با شبکه معنایی زیر جمله بسازید؟

ستاره- اسمان- شب

33- بهره گیری از.............................انشاء بر زیبایی متن می افزاید

35-مفهوم و منظور این جمله را در سه سطر توضیح دهید؟

(( در آینده به هر سواری رکاب نمی دهد))

درس نهم

36- بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

آینه، چون نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست

37- ویژگی مشترک آینه و دوست را در یک بند توضیح دهید؟

38- در مورد دوست خوب توضیح دهید؟

درس دهم

39- انشایی: زیبا آغاز و پایانی دارد و میان بخش های آن ........................و........................ ......دیده می شود

40- مترادف کلمات زیر را بنویسید؟

معاش- متعالی- معصیت – حصر- طریقت

41- جمله ی ناتمام زیر را کامل کنید؟

از هم نشینی با بدان پرهیز کن که همچون......................................

42- به پیوستگی و یک پارچگی در متن............................گویند.

درس یازدهم

43- درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخص کنید؟

الف- داستان ها یا حکایت ها گاه بصورت شعر و گاه به نثر بوده است درستo نادرستo

ب- در گذشته عمده ی داستان ها به نثر بوده و امروزه بیشتر داستان ها به نثر بوده درست o نادرست o

44- با واژه های زیر یک بند بنویسید؟

- دانایی- توانایی- سربلندی- چاره اندیشی

درس یازدهم: درس آزاد

45- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود

46- در بیت زیر چه آرایه ی ادبی به کار رفته است؟

پایش از ان پویه درآمد زدست مهر دل و مهره ی پشتش شکست

درس دوازدهم

47- با شبکه معنایی زیر یک بند بنویسید؟

ایران- آداب زندگانی – مشارکت

48- یک زندگی موفق دارای چه ویژگی هایی است؟ یک بند توضیح دهدید؟

49- مفهوم بیت زیر را بنویسید؟

کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی چیزی که نپرسند، تو از پیش مگوی

دادند دو گوش و یک زبانت زآغاز یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو

50- مفهوم بیت زیر را در دو کلمه بیان کنید؟

به اندازه بود باید نمود خجالت نبرد انکه ننمود و بود

درس سیزدهم

51- یک ضرب المثل در مورد امیدواری بنویسید؟

52- با هر یک از ترکیب های زیر جمله بسازید؟

دور گردون:

خلوت شب:

درس قرآن:

دعای کعبه:

53-برا غنی تر شدن متن انشاء می توان از نکته های حکمت

آمیز،.......................و............... .............و.........................متناس ب بهره برد.

درس چهاردهم:

54- ارزش یک انشاء به تفضیل و بلندی آن نیست، انشای خوب آن است که

گویا،...............................و....... .........................باشد

55- استفاده از .....................................بر زیبایی و تاثیرگذاری انشاء می افزاید.

56- استفاده از...................و......................... برای تقویت نویسندگی مفید است

57- هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید؟

مسائل: موفقیت: ضعف: جاهل: حضور: منظره:

درس شانزدهم:

63- هرگاه در انشاء از زبان شخصیت ها سخن می گوییم لازم است

به...........................و................. ............و..................واژه ها توجه کنیم

64- یکی از راههای معرفی شخصیت ها و نوشتن درباره ی آن ها، استفاده از

قالب.................................و....... ......................است

65- معادل فارسی واژه های و ترکیب های زیر را بنویسید؟

الا- طرار- علی الصباح

66- کتاب های تذکره کدامند درباره ی آنها توضیح دهید؟

درس هفدهم:

67- استفاده از تشبیه و.............................،................. ...............،................................. ...،.............................و دیگر آرایه های ادبی متن را خواندنی و دل نشین می سازد.

68- یک تشبیه بنویسید که یک رکن آن باد باشد و ارکان تشبیه را در آن مشخص کنید؟

69- پرورش و افرینش زیبایی در متن، از چه راههایی امکان پذیر است(4 مورد)

درس هجدهم: درس ازاد

درس هجدهم:

75- با هر یک از کلمات زیر جمله ای زیبا بنویسید؟

موج خروشان:

خورشید ایمان:

سلاح جنگ:

قاب عکس:

دشمن بی انصاف

76- جمله ی ناتمام زیر را تا سه سطر کامل کنید؟

پیش هر چیز برایت آرزومندم که......................................

77- مترادف واژه های(صبور- آوا- زندگی- غره) را بنویسید و آنها را در یک بند به کار ببرید؟

درس نوزدهم:

79- جمله ی زیر را یکبار تحت اللفظی و بار دیگر روان ترجمه کنید؟

و جعلنا اسماء و سقفا محفوظا(انبیاء آیه 32)

80- در عبارت ((خانه های خاک و خون خورده مهد شیران و دلیران بود)) شیران و دلیران استفاده

از............................می باشد

81- در عبارت دوستانی داشته باشی برخی نادوست و برخی دوست دار)) چه ارایه ی ادبی به کار رفته است

82- در هر یک از گزینه های زیر چه ارایه ی ادبی بکار رفته است

الف- خون میان سنگر آزادگان جوشید مثل موج خروشان شد

ب- امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بیفشانی

ج- خانه های خاک و خون خورده مهد شبران و دلیران بود

د- آسمان از شوق دف میزد شط خرمشهر مهد کف می زد

درس بیست و یکم:

83- مطالعه ی آثار ادبی بزرگان ایران و جهان ، برای تقویت............................، بیاد ضروری است

84- با هر یک از واژه های و ترکیب های زیر جمله بسازید.

آدم های بزرگ:

هواپیما:

جغرافیا:

طلوع خورشید:

85- کلمات زیر را بنویسید. برای کلمات زیر صفت مناسبی بنویسید؟

هواپیما: شاهزاده: شاهکار: خلبان:

86- در عبارت(( می وزید از هر طرف هر جا تیرهای وحشی سرکش / مشک و خمپاره و ترکش)) را به نثر روان بنویسید؟


نمونه سوالات پیشنهادی درس انشا فارسی پایه سوم راهنمایی


1) برای هر یک از ترکیبات زیر جمله­ ای زیبا بنویسید. مرغ جان:
خورشید ایمان :
2) معادل فارسی کلمه های زیر را بنویسید.
طرّار:
سوبسید :
3) به فارسی روان برگردانید.
مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور.
چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار / شد ملازم از پی آن بردبار
4) یک متن جذّاب دارای چه ویژگی هایی است ؟
5) برای تصویر مقابل یک عنوان و چند جمله و یا یک عنوان و یک شبکه­ ی معنایی بنویسید ( انتخاب تصویر توسّط دبیر)
6) پرورش و آفرینش زیبایی در متن از چه راه­ هایی امکان پذیر است ؟
7) در باره­ ی یکی از موارد زیر یک بند (حداقل شش جمله ) بنویسید .
از زبان بلبل
کوه آبیدر
آسمان ....
8) چهار مورد از زیبایی های ادبی ابیات زیر را بیان کنید .
تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش / حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار
عقل حیران شود از خوشه­ ی زرّین عنب / فهم عاجز شود از حقّه­ ی یاقوت انار
9) ویژگی­های رمان را بنویسید .
10) پیام بیت زیر را در یک بند بنویسید .

هان مشو نومید چون واقف نِه­ ای از سرّ غیب / باشد اندر پرده بازی­ های پنهان غم مخور

rfd-1424