بچه ها بیاین یکی بگه بزرگ ترین سلول چیه
هر جا میرم یه چی میگه
تند ، زود سریع