ادبیات :http://www.kanoon.ir/public/LessonSu...gc=22&aid=4826

دین و زندگی:http://www.kanoon.ir/public/LessonSu...gc=22&aid=4931

زبان :http://www.kanoon.ir/public/LessonSu...gc=22&aid=4864

زیست شناسی2:http://www.kanoon.ir/public/LessonSu...gc=22&aid=4802

شیمی3:http://www.kanoon.ir/public/LessonSu...gc=22&aid=4495

عربی:http://www.kanoon.ir/public/LessonSu...gc=22&aid=4558

فیزیک3:http://www.kanoon.ir/public/LessonSu...gc=22&aid=4606

زمین :http://www.kanoon.ir/public/LessonSu...gc=22&aid=4549